ឱសថបុរាណចិនចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនៅកម្ពុជា និងជួយដល់អភិបាលកិច្ចសុខភាពពិភពលោក

posted in: Uncategorized | 0

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ មន្ទីរពេទ្យ Xiyuan ក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រចិន បានធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងវិស័យឱសថបុរាណចិននៅបរទេស តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ទស្សនកិច្ច ដែលជួយអោយប្រទេសចិនបានរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ និងជួយខាងផ្នែកសុខាភិបាលតាមបណ្តាប្រទេសនានា ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា។

The post ឱសថបុរាណចិនចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនៅកម្ពុជា និងជួយដល់អភិបាលកិច្ចសុខភាពពិភពលោក appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply