អ្នកជំនាញ ICC-Angkor វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរមណីដ្ឋានអង្គរ

posted in: Uncategorized | 0

អ្នកជំនាញ ICC-Angkor បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនៃរមណីដ្ឋានអង្គរ ដោយបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់អង្គការយូណេស្កូ។

The post អ្នកជំនាញ ICC-Angkor វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរមណីដ្ឋានអង្គរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply