អ្នកជំនាញវៀតណាមអះអាងថា វៀតណាមមិនរងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលម្រេចកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេ

posted in: Uncategorized | 0

យោងតាមអ្នកជំនាញបានឱ្យដឹងថា ការនាំចេញម្រេចវៀតណាមមិនរងផលប៉ះពាល់ពីម្រេចកម្ពុជាដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់នោះទេ។

The post អ្នកជំនាញវៀតណាមអះអាងថា វៀតណាមមិនរងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលម្រេចកម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply