អេមី​រ៉ា​ត​អា​រ៉ាប់​រួម​ ​សម្លឹង​មើល​សក្តានុពល​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

អេ​មី​រ៉ា​ត​អា​រ៉ាប់​រួម​ (​United​ ​Arab​ ​E​m​irate​s-U​A​E​) ​កំពុង​សម្លឹង​មើល​សក្តានុពល​នៃ​ឱកាស​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​។​

The post អេមី​រ៉ា​ត​អា​រ៉ាប់​រួម​ ​សម្លឹង​មើល​សក្តានុពល​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply