អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម២០២៣ នឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀត ដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានមេដាយច្រើនបន្ថែមទៀត

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជានឹងបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម២០២៣ហើយរំពឹងថានឹងបំបែកកំណត់ត្រាមេដាយនៅក្នុងការប្រកួត។

The post អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម២០២៣ នឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀត ដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានមេដាយច្រើនបន្ថែមទៀត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply