អាស៊ាននឹងរៀបចំសម្ភារៈសង្គ្រោះពីរវេនចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រ

posted in: Uncategorized | 0

មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌លើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (AHA Centre) នឹងចល័តសម្ភារៈសង្គ្រោះចំនួនពីរវេនចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា តាមសមុទ្រ។

The post អាស៊ាននឹងរៀបចំសម្ភារៈសង្គ្រោះពីរវេនចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply