អនុប្រធានាធិបតីវៀតណាមទទួលគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ឧសភា  អនុប្រធានប្រធានាធិបតីលោកស្រី Vo Thi Anh Xuan បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា នៅទីក្រុងហាណូយ។

The post អនុប្រធានាធិបតីវៀតណាមទទួលគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply