អត្រាឆ្លងខ្ពស់នៃប៉ារ៉ាស៊ីត Opisthorchis viverrini ក្នុងចំណោមប្រជាជននៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា បញ្ជាក់ដោយការបញ្ចុះព្រូនលើមនុស្សពេញវ័យ

posted in: Uncategorized | 0

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពនៃប៉ារ៉ាស៊ីត O. viverrini ពីដើមឡើយគឺកម្រមាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះ ការឆ្លងប៉ារ៉ាស៊ីត O. viverrini ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាជំងឺដែលកំពុងលេចឡើងដោយផ្អែកលើការបោះពុម្ពផ្សាយក៏ដូចជាការសង្កេតដែលមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយ។

The post អត្រាឆ្លងខ្ពស់នៃប៉ារ៉ាស៊ីត Opisthorchis viverrini ក្នុងចំណោមប្រជាជននៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា បញ្ជាក់ដោយការបញ្ចុះព្រូនលើមនុស្សពេញវ័យ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply