អត្តពលិក​ប៉ារ៉ា​វៀតណាម​​ចំនួន​១៦៤​នាក់​មក​ដល់​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី​១២

posted in: Uncategorized | 0

អត្តពលិក​វៀតណាម​បាន​ចេញដំណើរមក​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ឧសភា ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើក​ទី១២។

The post អត្តពលិក​ប៉ារ៉ា​វៀតណាម​​ចំនួន​១៦៤​នាក់​មក​ដល់​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី​១២ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply