ហ្វីលីពីន​​ពង្រឹងទំនាក់ទំនង​កាន់តែ​រឹងមាំ​ជាមួយ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

លោកស្រី Christina Garcia Frasco រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍បានគូសបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទថា កម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ជាមួយនឹងកិច្ចសហការភាពជាដៃគូដែលផ្តោតលើការការពារបេតិកភណ្ឌ ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ។

The post ហ្វីលីពីន​​ពង្រឹងទំនាក់ទំនង​កាន់តែ​រឹងមាំ​ជាមួយ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply