ហ្វីលីពីន​ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​ការពារជាតិ និង​យោធា​ជាមួយ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ហ្វីលីពីនកំពុងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ និងយោធាជាមួយកម្ពុជា ដោយបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូល និងបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តនូវអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមក។

The post ហ្វីលីពីន​ជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​ការពារជាតិ និង​យោធា​ជាមួយ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply