សិក្ខាកាម​រៀន​ជំនាញ​បដិសណ្ឋារកិច្ច​៣​០​០​នាក់​ទទួលការ​លើកទឹកចិត្ត​ ​និង​ចែក​កញ្ចប់​អាហារ​ពី​ភរិយា​ ​អភិបាល​ខេត្ត​សៀមរាប​

posted in: Uncategorized | 0

សិក្ខាកាម​ដែល​ជា​យុវជន​កំពុង​សិក្សា​ជំនាញ​បដិសណ្ឋារកិច្ច​សរុប​ ​៣​០​០​នាក់​ ​ទទួល​បានការ​លើកទឹកចិត្ត​ ​និង​ការចែក​កញ្ចប់​អាហារ​ពី​លោកស្រី​ ​ទាង​ ​អេង​ ​ភរិយា​អភិបាល​ខេត្ត​សៀមរាប​។​

The post សិក្ខាកាម​រៀន​ជំនាញ​បដិសណ្ឋារកិច្ច​៣​០​០​នាក់​ទទួលការ​លើកទឹកចិត្ត​ ​និង​ចែក​កញ្ចប់​អាហារ​ពី​ភរិយា​ ​អភិបាល​ខេត្ត​សៀមរាប​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply