សាសនិកគ្រិស្តសាសនាបានប្រារព្ធខួបគម្រប់១០០ ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

សមាជិក និង​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយជាច្រើនពាន់នាក់បានចូលរួម​ប្រារព្ធ​ខួប១០០ឆ្នាំ​នៃ​គ្រិស្តសាសនា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពីដើម​ឆ្នាំ​នេះ។

The post សាសនិកគ្រិស្តសាសនាបានប្រារព្ធខួបគម្រប់១០០ ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply