សាលាបង្រៀនបើកបរយន្តហោះនៅកម្ពុជា បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយក្រុមហ៊ុន Samra Seaplane

posted in: Uncategorized | 0

Novation Academy ដែលជាស្ថាប័បង្រៀនបើកបរយន្តហោញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Group Samra Seaplane ។

The post សាលាបង្រៀនបើកបរយន្តហោះនៅកម្ពុជា បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយក្រុមហ៊ុន Samra Seaplane appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply