សារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីកុមារក្នុងយុគសម័យឌីជីថល

posted in: Uncategorized | 0

យុគសម័យឌីជីថលគឺជារបៀបវារៈសំខាន់ចំពោះកុមារ ក្រោមប្រធានបទ ‘ យើងរួមគ្នាថែរក្សាការពារអភិវឌ្ឍកុមារគ្រប់រូបក្រោមម្លប់សន្តិភាពក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ដែលពួកគេកំពុងប្រឈម។

The post សារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីកុមារក្នុងយុគសម័យឌីជីថល appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply