សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានប្តេជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជា ជាពិសេសលើវិស័យភស្តុភារកម្ម។

The post សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply