សម្ពាធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមកលើកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីសម្រាប់តំបន់ ហើយរបបវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មនៅតែទាក់ទាញ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូច និងបើកចំហ កម្ពុជាមានភាពផុយស្រួយចំពោះការប្រែប្រួល និងវិបត្តិពីខាងក្រៅ។

The post សម្ពាធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមកលើកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply