សមាជិកប្រទេសអាស៊ានសំខាន់ៗ មិនបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ ស្របពេលមានការរិះគន់

posted in: Uncategorized | 0

រដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ា នៅថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ុន្តែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានសំខាន់ៗមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទេ ដែលបណ្តាលអោយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង។

The post សមាជិកប្រទេសអាស៊ានសំខាន់ៗ មិនបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ ស្របពេលមានការរិះគន់ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply