សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជានៅទីក្រុង Can Tho បន្តជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

នាថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ថ្លែងមតិក្នុងមហាសន្និបាតសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម – កម្ពុជានៅទីក្រុង Can Tho សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៣-២០២៨ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាគមលោក Tran Tan Ngo បានលើកឡើងថា សន្និបាតគួបន្ត “សាបព្រួសគ្រាប់ពូជនៃមិត្តភាព” ដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចការសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពរបស់សមាគមក្នុងមូលដ្ឋាន។

The post សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជានៅទីក្រុង Can Tho បន្តជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply