សភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

posted in: Uncategorized | 0

នៅថ្ងៃអង្គារនេះ រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ដែលរង់ចាំជាយូរមកហើយ។

The post សភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply