សក្តានុពលនៃប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ៧.១% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាបាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខក្នុងវិស័យផ្សេងៗ រួមទាំងកសិកម្ម ផលិតកម្ម និងទេសចរណ៍។

The post សក្តានុពលនៃប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply