វៀតណាមបង្កើនការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជា សហការជាមួយនាយកដ្ឋានទីផ្សារអាស៊ី-អាហ្វ្រិក នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំវេទិកាពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ដែលបានប្រមូលផ្តុំអាជីវកម្មជាង ១០០ នៃប្រទេសទាំងពីរ។

The post វៀតណាមបង្កើនការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply