វិទ្យាស្ថានខុងជឺ-សហគ្រាសនៅកម្ពុជា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើមូលដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល

posted in: Uncategorized | 0

វិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជា (CICUTS) និងសហគ្រាសធំៗចំនួនប្រាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសុក្រស្តីពីការបង្កើតមូលដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដោយផ្តល់ជូននិស្សិតកម្ពុជាទាំងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញភាសាចិន និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ Cambodia, Smile Shop, Linkkhmer software និង Cambodia ASEAN International Institute ។

The post វិទ្យាស្ថានខុងជឺ-សហគ្រាសនៅកម្ពុជា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើមូលដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply