លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ និងអនុវត្តឱ្យបានល្អនូវក្រមអន្តរជាតិ ដើម្បីការពារភ្ញៀវទេសចរ

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រមអន្តរជាតិសម្រាប់ការការពារភ្ញៀវទេសចរ (International Code for the Protection of Tourists-ICPT) គួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ និងអនុវត្តបានល្អ។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ និងអនុវត្តឱ្យបានល្អនូវក្រមអន្តរជាតិ ដើម្បីការពារភ្ញៀវទេសចរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply