លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រំពឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហា

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រំពឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​អាណត្តិ​ទី​៧ នឹង​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ចុងខែ​សីហា បន្ទាប់ពី​ការបោះឆ្នោត​ជាតិ​នីតិកាល​ទី​៧ នៅ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកក្កដា​។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រំពឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply