លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យកូនៗទាំងអស់ បន្តមើលថែឪពុកម្តាយចាស់ជរានៅផ្ទះ

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​លើកទឹកចិត្ត​ដល់កូនៗ​ទាំងអស់​ឲ្យ​មើលថែ​ឪពុកម្តាយ​ដែលមាន​វ័យ​ចំណាស់​នៅផ្ទះ ជាជាង​បញ្ជូន​ពួកគេ​ទៅ​មណ្ឌល​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យកូនៗទាំងអស់ បន្តមើលថែឪពុកម្តាយចាស់ជរានៅផ្ទះ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply