លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ វាយតម្លៃខ្ពស់​ចំពោះ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ និង​វាយនភណ្ឌ

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់រោងចក្រកាត់ដេរ និងវាយនភណ្ឌ ទាក់ទងនឹងបរិយាកាសការងារ ប្រាក់ឈ្នួល ការដឹកជញ្ជូន អាហារដ្ឋានជាដើម។

The post លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ វាយតម្លៃខ្ពស់​ចំពោះ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ និង​វាយនភណ្ឌ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply