លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​លើក​កម្ពស់​គុណភាពថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានជំរុញឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាពង្រឹងគុណភាពថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ជាពិសេសសញ្ញាបត្របណ្ឌិត។

The post លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​លើក​កម្ពស់​គុណភាពថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply