លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានការណ៍កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

posted in: Uncategorized | 0

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​អំពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​របស់​លោក​ចំពោះ​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ភាព​តានតឹង​ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា។

The post លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានការណ៍កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅមីយ៉ាន់ម៉ា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply