លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​នឹង​បញ្ចេញ​ឯកសារ​សម្ងាត់​មួយ​ក្នុង​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ

posted in: Uncategorized | 0

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​មិថុនា បាន​ថ្លែង​ថា ឯកសារ​សម្ងាត់​ដែល​សរសេរ​ដោយ​ខ្លួន​លោក​នឹង​ត្រូវ​បញ្ចេញ​ក្នុង​រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ។

The post លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​​នឹង​បញ្ចេញ​ឯកសារ​សម្ងាត់​មួយ​ក្នុង​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply