រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​នឹង​បង្កើត​ការងារ​ថ្មី​រហូតដល់​ ​៣​០​០​,​០​០​០​ ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​

posted in: Uncategorized | 0

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​ប្តេជ្ញា​បង្កើត​ការងារ​ថ្មី​ចន្លោះ​ពី​ ​២​០​០​,​០​០​០​ ​ទៅ​ ​៣​០​០​,​០​០​០​ ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​។​

The post រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​នឹង​បង្កើត​ការងារ​ថ្មី​រហូតដល់​ ​៣​០​០​,​០​០​០​ ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply