រដ្ឋសភាកម្ពុជាផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន

posted in: Uncategorized | 0

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន (ATISA) ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគលើវិស័យសេវាកម្ម។

The post រដ្ឋសភាកម្ពុជាផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply