រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន៖ ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​គឺជា​និន្នាការ​សកល

posted in: Uncategorized | 0

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយគឺជានិន្នាការសកលដែលរដ្ឋនានាជុំវិញពិភពលោកបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។

The post រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន៖ ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​គឺជា​និន្នាការ​សកល appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply