មានតែពលរដ្ឋចំនួន ៤៣៧,៨២១ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -១៩ លើកទី៦ ក្នុងរយៈពេល៦ខែ

posted in: Uncategorized | 0

ថ្វីត្បិតតែកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលវីរុសបំលែង ប្រភេទថ្មី នៅតែតាមយីយានៅទូទាំងតំបន់ និងនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី៦ នៅតែមានសន្ទុះយឺតនៅឡើយ។

The post មានតែពលរដ្ឋចំនួន ៤៣៧,៨២១ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -១៩ លើកទី៦ ក្នុងរយៈពេល៦ខែ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply