មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចេញ​វេជ្ជបញ្ជា​ថ្នាំ​អង់ទីប៊ីយោទិច​សម្រាប់កុមារ​​នៅ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

នៅក្នុងអត្ថបទថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង PLOS Medicine អ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាស្តីពីការចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចមិនត្រឹមត្រូវចំពោះកុមារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាប និងមធ្យមចំនួនបី គឺប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កា សេណេហ្គាល់ និងកម្ពុជា។

The post មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចេញ​វេជ្ជបញ្ជា​ថ្នាំ​អង់ទីប៊ីយោទិច​សម្រាប់កុមារ​​នៅ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply