មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរកម្ពុជាចំពោះការរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

posted in: Uncategorized | 0

មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃចន្ទនេះថា ការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាចំពោះប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង។

The post មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរកម្ពុជាចំពោះការរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply