មន្ត្រី​កម្ពុជា​បាននិយាយ​ថា ចិន​ជា​ប្រទេស​រួមចំណែក​សំខាន់​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​បៃតង និង​និរន្តរភាព​ក្នុង​តំបន់​មេគង្គ-ឡានឆាង

posted in: Uncategorized | 0

មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចទឹក និងការអភិវឌ្ឍន៍បៃតង និងនិរន្តរភាពនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានមេគង្គ-ឡានឆាង (LMC)។

The post មន្ត្រី​កម្ពុជា​បាននិយាយ​ថា ចិន​ជា​ប្រទេស​រួមចំណែក​សំខាន់​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​បៃតង និង​និរន្តរភាព​ក្នុង​តំបន់​មេគង្គ-ឡានឆាង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply