មន្ត្រី​កម្ពុជា​បញ្ចប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី​ការ​សរសេរ​សំណើ​គម្រោង

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរី សហការជាមួយពហុបច្ចេកទេសនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី និងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន បានបញ្ចប់វដ្តទីបួននៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើការសរសេរសំណើគម្រោងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាន សម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជា។

The post មន្ត្រី​កម្ពុជា​បញ្ចប់​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី​ការ​សរសេរ​សំណើ​គម្រោង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply