មជ្ឈមណ្ឌល SEARCA នឹងជួយអភិវឌ្ឍសួនបន្លែក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកសិកម្ម (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture-SEARCA) នឹងជួយអភិវឌ្ឍសួនបន្លែបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស្តីពីការពង្រឹង និងអាហារូបត្ថម្ភកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព (CE SAIN) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។

The post មជ្ឈមណ្ឌល SEARCA នឹងជួយអភិវឌ្ឍសួនបន្លែក្នុងប្រទេសកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply