មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Searca ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធធានាគុណភាពដល់អ្នកដឹកនាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្ម (Searca) របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធធានាគុណភាពសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មនៅកម្ពុជា។

The post មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Searca ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធធានាគុណភាពដល់អ្នកដឹកនាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply