ពិព័រណ៍​ផលិតផល​សេដ្ឋ​កិច្ចការពារ​ជាតិ​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​បាន​ឈាន​ដល់​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​

posted in: Uncategorized | 0

ពិព័រណ៍​ផលិតផល​សេដ្ឋ​កិច្ចការពារ​ជាតិ​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៣​ (​V​I​D​EX​ 2023) ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២​៩​ ​ខែ​តុលា​។​

The post ពិព័រណ៍​ផលិតផល​សេដ្ឋ​កិច្ចការពារ​ជាតិ​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​បាន​ឈាន​ដល់​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply