ផលិតផល​សត្វ​ព្រៃរស់ក្នុងទឹក​របស់​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យនាំ​ចូល​ទៅ​ប្រទេស​ចិន

posted in: Uncategorized | 0

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា បានអោយដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថា ផលិតផលសត្វព្រៃរស់ក្នុងទឹករបស់កម្ពុជា បានទទួលការយល់ព្រមជាផ្លូវការដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសចិន។

The post ផលិតផល​សត្វ​ព្រៃរស់ក្នុងទឹក​របស់​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យនាំ​ចូល​ទៅ​ប្រទេស​ចិន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply