ប្រទេស​ថៃ​បាន​បញ្ចុះតម្លៃ​សេវា​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ពលករ​ចំណាកស្រុក​ខ្មែរ​

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងការងារ​របស់​ប្រទេស​ថៃ​បាន​ចេញប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់​តម្លៃ​សេវា​អធិការកិច្ច​និង​លិខិតអនុញ្ញាត​ការងារ​ថ្មី​សម្រាប់​ពលករ​មកពី​កម្ពុជា​។​

The post ប្រទេស​ថៃ​បាន​បញ្ចុះតម្លៃ​សេវា​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ពលករ​ចំណាកស្រុក​ខ្មែរ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply