ប្រទេសចិន​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​នាំ​ចូល​ផលិតផល​កសិផល​ធំ​ជាង​គេ​របស់​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលអង្ករកម្ពុជាច្រើនជាងគេលើពិភពលោក ដែលបច្ចុប្បន្នមានចំណែកទីផ្សារច្រើនជាងពាក់កណ្តាល ធៀបនឹង ៣% កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន ហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តពង្រឹងការនាំចូលបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត។

The post ប្រទេសចិន​ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​នាំ​ចូល​ផលិតផល​កសិផល​ធំ​ជាង​គេ​របស់​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply