បុគ្គលិកក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ នឹងទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកថែទាំសុខភាព

posted in: Uncategorized | 0

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្តល់គម្រោងថែទាំសុខភាព តាមរយៈមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល សម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

The post បុគ្គលិកក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ នឹងទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកថែទាំសុខភាព appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply