បង់ក្លាដែសនឹងប្រកួតជាមួយកម្ពុជា នៅថ្ងៃនេះ

posted in: Uncategorized | 0

បង់ក្លាដែស នឹងជួបគ្នាជាមួយកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ FIFA Tier-1 Int’l ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

The post បង់ក្លាដែសនឹងប្រកួតជាមួយកម្ពុជា នៅថ្ងៃនេះ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply