នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន៖ ប្រជាធិបតេយ្យគួរតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងនីតិរដ្ឋ

posted in: Uncategorized | 0

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រំលឹក​ពី​ទំនាក់ទំនង​នៃ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​នីតិរដ្ឋ។

The post នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន៖ ប្រជាធិបតេយ្យគួរតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងនីតិរដ្ឋ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply