ទោះបីមាននិន្នាការព្រួយបារម្ភពីកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មីក៏ដោយ ក៏ប្រជាជនកម្ពុជាត្រឹមតែ ៤៤២.៥២៤ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៦

posted in: Uncategorized | 0

ក្នុងរយៈពេលជាង៦ ខែចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ ដូសទី៦ ត្រូវបានចាប់ផ្តើម មានប្រជាជនត្រឹមតែ ៤៤២,៥២៤នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៦ ខណៈពេលដែលអ្នកដែលបានឆ្លង ឬឆ្លងឡើងវិញនៃកូវីដ-១៩ បានជ្រើសរើសនៅផ្ទះ និងដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែក ព្រមទាំងព្យាបាលខ្លួនឯង។

The post ទោះបីមាននិន្នាការព្រួយបារម្ភពីកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មីក៏ដោយ ក៏ប្រជាជនកម្ពុជាត្រឹមតែ ៤៤២.៥២៤ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៦ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply