ទីប្រឹក្សាស្ថានទូតវៀតណាម៖ វិស័យទេសចរណ៍រវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែម

posted in: Uncategorized | 0

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយបង្ហាញពីភាពខ្លាំងនៃវិស័យទេសចរណ៍របស់ទីក្រុងហូជីមិញ។

The post ទីប្រឹក្សាស្ថានទូតវៀតណាម៖ វិស័យទេសចរណ៍រវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply