ទីក្រុងហូជីមិញ និងកម្ពុជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការសហជីព

posted in: Uncategorized | 0

សហព័ន្ធការងារទីក្រុងហូជីមិញ សហជីពពាណិជ្ជកម្មនៃសហគ្រាសសាធារណៈ និងសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុង និងសភាសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជា (NACC) បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងហូជីមិញ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការសហជីព។

The post ទីក្រុងហូជីមិញ និងកម្ពុជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការសហជីព appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply